Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο: "Ελλάδα 2021"

 Του Γιάννη Αγγέλη 

Μείωση φόρων πρώτα στα κέρδη επιχειρήσεων και εν συνεχεία στην ενέργεια και στα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το προτεινόμενο από την Ελλάδα σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας για την επόμενη επταετία (2021), όπως συγκροτήθηκε στις γενικές του κατευθύνσεις για να κατατεθεί στο Εurοgroup της 5ης Μαϊου και το οποίο συζητείται σήμερα στο Euroworking Group.

Ειδικότερα, το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μειώσεις φόρων αρχικά επί των κερδών  επιχειρήσεων και σε δεύτερο στάδιο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογίας στην ενέργεια και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους τους ανέργους  και αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο.

Αναλυτικά αναφέρεται ότι: «Σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής κρίσης και επιτακτικής ανάγκης εξοικονόμησης πόρων, η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι δύσκολη. Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια, καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει και τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα, η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών θα υλοποιηθεί».  Αρχικά, επισημαίνεται, ότι στόχος είναι να μειωθεί σταδιακά η φορολογία των κερδών επιχειρήσεων.  Στη συνέχεια, μετά τη μεγάλη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω περικοπές των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης».

Επιπλέον, επισημαίνεται, «η μείωση των φόρων επί των έμμεσων παραγόντων της παραγωγής ( π.χ. της ενέργειας), στο πλαίσιο της απελευθέρωσης και του εξορθολογισμού στις σχετικές αγορές, θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί». Τέλος, σημειώνεται ότι στοχευμένες δράσεις θα πρέπει να προωθηθούν  για την "ανακούφιση" από τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών των φυσικών προσώπων».

Επιπλέον, στο οκτασέλιδο κείμενο του σχεδίου, τα συμπεράσματα του οποίου παρουσιάζει το Capital.gr, αναγνωρίζεται στην εισαγωγή του ότι η διόρθωση των εσωτερικών και εξωτερικών ανισορροπιών της οικονομίας τα τελευταία χρόνια είχαν τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος, συμπιέζοντας σε πρωτοφανή επίπεδα το οικογενειακό εισόδημα ενω οδήγησαν την ανεργία στα ύψη. Στρέφει την προσοχή της οικονομικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας θέτοντας το θέμα της ανάπτυξης ως το κεντρικό ζήτημα με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και την βιωσιμότητα του χρέους: «η δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς προοπτικές ανάπτυξης οδηγεί σε διαρκή λιτότητα, μια επιλογή που δεν είναι ούτε επιθυμητή, ούτε βιώσιμη τόσο από οικονομικής όσο και από κοινωνικής άποψης».

Το κείμενο που ακολουθεί είναι τα βασικά συμπεράσματα και ο επίλογος του σχεδίου:

«...Με βάση την παραπάνω στρατηγική, θεωρούμε ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας θα έχει αλλάξει ριζικά σε μία δεκαετία. Σημαντικό μέρος των πόρων θα διοχετευτεί κυρίως στις επενδύσεις παρά στην κατανάλωση, η απασχόληση θα έχει ενισχυθεί σημαντικά και ένα μεγάλο μέρος της εγχώριας παραγωγής θα εξάγεται, διασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως μια βιώσιμη σύγκλιση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας μπορούν να συνεισφέρουν στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας με δύο τρόπους, που έχουν ήδη συζητηθεί στο Eurogroup.

Αρχικά, μέσω της συμμετοχής τους στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (Institution of Growth – IfG). Το IfG έχει τη μορφή ενός ταμείου – ομπρέλα που λειτουργεί αυστηρά με εμπορικά κριτήρια, χρηματοδοτώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έργα υποδομής με ίδια κεφάλαια, δάνεια και άλλα συνήθη χρηματοπιστωτικά μέσα. Το Επενδυτικό Ταμείο θα είναι εξαιρετικό ευέλικτο, επιτρέποντας τη συμμετοχή νέων εταίρων μετά την έναρξη των εργασιών, καθώς και την δημιουργία πρόσθετων υπο – ταμείων υπό την «ομπρέλα» του, εφόσον υπάρχει υψηλή ζήτηση για μεγάλα έργα σε άλλους υπο – τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Δεύτερον, μέσω της παροχής τεχνικής στήριξης. Αδιαμφισβήτητα, η τεχνική βοήθεια θα παρασχεθεί μετά από σχετική αίτηση των ελληνικών αρχών. Στόχος της θα είναι η μεταφορά υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης, ενώ οι συστάσεις της θα πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις πολιτικές του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πετυχημένη παροχή τεχνικής στήριξης είναι η ενεργή συμμετοχή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και Ελλήνων ειδικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστάσεων πολιτικής».
Πού στοχεύει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο
Το οικονομικό μοντέλο που ακολουθείται από την Ελλάδα κατά την περίοδο πριν από την κρίση δεν ήταν βιώσιμο.

Το νέο μοντέλο θα πρέπει να βασίζεται σε μια σταδιακή μείωση της ιδιωτικής και της δημόσιας κατανάλωσης στο ΑΕΠ,  σε συνδυασμό με την αύξηση του μεριδίου των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.
Αυτό το νέο μοντέλο το οποίο στην πράξη σημαίνει μια στροφή από το παραγωγή μη εμπορεύσιμων  αγαθών και υπηρεσιών στην αύξηση της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και την προώθηση του εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με το νέο μοντέλο ανάπτυξης, ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να ανανεωθεί ριζικά και θα περιορίζεται στην εποπτεία, ρύθμιση και υποστήριξη  πρωτοβουλιών  ανάπτυξης, ενώ όσον αφορά την παραγωγή   θα πρέπει να περιορίζεται στην παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών, της άμυνας και της δημόσιας τάξης.
Οριζόντιες πολιτικές

1. Δημοσιονομική εξυγίανση 
2. Δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος και η διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
3. Κατάργηση των εμποδίων εισόδου στις αγορές
4. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας – ιδιωτικοποιήσεις
5. Διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου – εξωστρέφεια
6. Βελτίωση της φορολογικής πολιτικής
7. Αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας
8. Έμφαση στην καινοτομία
9. Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες
10. Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
11. Καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας
12. Επιτάχυνση και βελτίωση του συστήματος δικαιοσύνης.
13. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
Οι 9 Τομεακές πολιτικές

• Τουρισμός
• Πρωτογενής τομέας και η βιομηχανία  ειδών διατροφής
• Logistics
• Έρευνα  τεχνολογία και καινοτομία
• Φάρμακα
• Δομικά υλικά και μέταλλα
• Ναυτιλία και συναφείς υπηρεσίες
• Εμπορεύσιμες υπηρεσίες


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: